og10
runsten askeby

Askeby


Askeby är en gammal kulturbyggd och här finns även ett gammalt kloster som är värt ett besök. 

Askeby kloster

Svenska kyrkans sida

Riksantikvarieämbetet

 Fornsök, karta

ÖG 10 - Askeby


Översättning hämtad från Conny L A Petersson, 1988


Översatt: "...och Ger- läto göra denna bro efter Skär(v) sin gode frände"Översättning enlig Erik Brate, 1911-1918


Översatt: N. N (och Floke) läto resa denna sten efter Skär, sin (frände) god.


N. N och Gerlög läto göra denna bro, som ligger i ån. Stenen står väl synlig från vägen en kilometer öster om kyrkan. den står vid ett gravfält. En bit från stenen står en ålderdomlig bro där stenen troligen ursprungligen har varit placerad. Runstenen är av gnejs.


Utdrag ur Erik Brate´s bok Östergötlands runskriver (1911-1918) den underrättelsen om runstenen i Ransakning 1667 lyder: "Uthe om kyrkian och på fältet, geradh öster om kyrkian, wid th waad och rinnande bäck brede wijdh wägen een manshöög steen rijtat med runeskrift omkullfallen, hwars bookstäfwer äro Vetustate et freqventi pedum calcatione helt oblitererade och fornöthe" Broocman uppgiver, att runstenen står vid en bäck från sjön Flären. Stenen har åter fallit omkull och upprepade gånger blivit rest dels av kronobefallningsman Bergius, dels genom föranstaltade av P A Säve 1862, dels på kgl vitterhets-, historie- och antikvitetsakademins bekostnad efter mitt besök 1888.


Runstenen är nu rest på en backe i en hage ovanför vadet vid torpet Vadet. Höjden är ovan jord på runsidan 1,37 m, bredden nedtill 66 cm, på mitten 70 cm, nära toppen 57 cm. Bredden av de två slingorna är 9-11 cm, av mittenslingan 18-20 dm. Tjockleken över toppen är 38 cm, sidorna gå ut i smalare eggar. Ämnet är grå gneis.

Inskriften, som delvis är ytterst svårläst, börjar i den yttre slingan och slutar i den innersta."